"ขับรถเป็นอย่างปลอดภัย ร่วมใจรักษากฎ  ช่วยลดอุบัติภัย คือหัวใจของบริการ"